logo logo

Feniks

O projekcie

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w okresie od 30.06.2017 – 29.06.2019 realizuje projekt „Feniks”

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Celem głównym jest zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób zamieszkujących Poznań.

W ramach projektu Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, będzie realizowała następujące zadania:

Klub Integracji Społecznej, prowadzony wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomoc Rodzinie. Program skierowany jest do 280 osób bezrobotnych i biernych zawodowo. W ramach KIS uczestnicy będą mogli skorzystać z:

 • warsztatów grupowych w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności poszukiwania pracy, 
 • doradztwa zawodowego
 • konsultacji psychologicznych i doradztwa w zakresie umiejętności osobistych
 • kursu zarządzania finansami osobistymi
 • kursu zrządzania wizerunkiem
 • indywidualnego wsparcia specjalisty w zakresie poszukiwania pracy (trenera pracy)
 • kursu języka angielskiego

Uczestnicy KIS będą mogli również podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy w kursach zawodowych oraz wziąć udział w kilkumiesięcznych stażach zawodowych.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, program skierowany do 395 osób niepełnosprawnych, które będą mogły skorzystać z działań skierowanych na podnoszenie ich kompetencji społecznych i zawodowych, a także z indywidualnego poradnictwa aktywizacyjnego w zakresie kompetencji życiowych. Formy wsparcia przewidziane w programie:

 • warsztaty grupowe w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności poszukiwania pracy, itp.
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • indywidualne wsparcie specjalisty w zakresie poszukiwania pracy 
 • szkolenia zawodowe indywidualne i grupowe
 • zatrudnienie wspomagane (wsparcie trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy)
 • konsultacje psychologiczne i doradztwo w zakresie umiejętności osobistych
 • poradnictwo aktywizacyjne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
 • praca nad usamodzielnianiem w ramach kontraktu z Trenerem Aktywności
 • udział w Integracyjnym Wyjeździe Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
 • wsparcie instruktora usamodzielniania – rehabilitanta, logopedy
 • staże zawodowe
 • poradnictwo prawne

Wsparcie dla osób pracujących, program skierowany do 150 osób pracujących zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnikom oferujemy indywidualne doradztwo zawodowe mające na celu diagnozę kwalifikacji i kompetencji oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. W ramach programu dla każdej grupy przewidziany jest wyjazd szkoleniowy. W trakcie wyjazdu uczestnicy będą brali udział w:

grupowych warsztatach umiejętności psychospołecznych
indywidualnych konsultacjach psychologicznych
indywidualnym poradnictwie prawnym

Ponadto uczestnikom programu oferujemy możliwość udziału w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje.

Szkolenia zawodowe, skierowane dla uczestników wszystkich programów projektu. Działania będą realizowane zgodnie ze standardami jakości potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje.

 

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
Lista rankingowa

Lista rankingowa

04-10-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
Gala 10-lecia Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

Gala 10-lecia Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

03-10-2017

Serdecznie zapraszamy na galę, która odbędzie się 18 października w auli UAM w Poznaniu


więcej
zobacz wszystkie aktualności