logo logo

Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim

O projekcie

 

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner Powiatu Ostrowskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim oraz Miasta Ostrów Wielkopolski/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

 • przeszkolenie i zaangażowanie 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych; 
 • sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów dla osób niepełnosprawnych;
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego indywidualnego i grupowego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. psycholog, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • zaangażowanie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 
 • przeszkolenie 7 kandydatów na rodziców zastępczych.


Partnerzy gminni i Partner pozarządowy zrealizują następujące działania:

 1. Miasto Ostrów Wielkopolski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim:
  • zwiększenie zakresu usług opiekuńczych poprzez zaangażowanie 6 etatowych opiekunek dla nowych osób potrzebujących opieki;
  • zaangażowanie fizjoterapeuty;
  • psychologiczne poradnictwo specjalistyczne;
  • zatrudnienie 2 etatowych asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
  • sfinansowanie malowania, kompletnego wyposażenia i kosztów eksploatacji mieszkania chronionego. 
 2. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi:
  • organizacja i przeprowadzenie Szkolenia Przywracającego dla 100 osób niepełnosprawnych i 90 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – w ramach Szkolenia Przywracającego ocena stanu zdrowia, ocena wieku biologicznego i potrzeb psychofizycznych pod kątem dalszych instrumentów szkoleniowych (2h), nauka właściwego i efektywnego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, diagnoza czynników pogłębiających schorzenia – unikanie/łagodzenie negatywnych skutków, nauka/poprawa poruszania się z wykorzystaniem posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego w codziennym funkcjonowaniu, właściwy dobór urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, opracowanie wskazań do dalszych kierunków rehabilitacji, regularne ćwiczenia fizjoterapeutyczne/rehabilitacyjne;
  • organizacja i realizacja Akademii Rodzicielstwa Zastępczego dla 55 osób (36 uczestników projektu oraz 19 osób z ich najbliższego otoczenia). W ramach Akademii zaplanowano zajęcia dla rodziców oraz dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej , a także dla osób z otoczenia, zgodnie z zakresem wskazanym w czasie poradnictwa specjalistycznego i potrzebami zdiagnozowanymi przez koordynatorów pieczy zastępczej, m.in. z zakresu: uzależnień u dzieci, porad seksuologa, ryzykownych zachowań finansowych w gospodarstwie domowym, przeżywania straty i kryzysu, prawa rodzinnego, rewalidacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej, kompensowania opóźnień edukacyjnych oraz innych, zgodnych z zainteresowaniem uczestników.

 

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności