logo logo

Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim

O projekcie

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner Powiatu Pilskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz Gminy Ujście/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujściu w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018 r. realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Powiat Pilski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

 • przeszkolenie i zaangażowanie minimum 4 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
 • sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów dla osób niepełnosprawnych;
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator).

Gmina Ujście/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu przeprowadzi następujące działania:

 • przeszkolenie i zaangażowanie 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
 • sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów dla osób niepełnosprawnych;
 • wyposażenie salki ćwiczeń usprawniających, uruchomionej w pomieszczeniach należących do gminy Ujście, w niezbędny sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych i ruchowych;
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator).

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi przeprowadzi następujące działania:

 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego Szkolenia Przywracającego dla 120 osób niepełnosprawnych i 80 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – w ramach Szkolenia Przywracającego ocena stanu zdrowia, ocena wieku biologicznego i potrzeb psychofizycznych pod kątem dalszych instrumentów szkoleniowych, nauka właściwego i efektywnego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, diagnoza czynników pogłębiających schorzenia – unikanie/łagodzenie negatywnych skutków, nauka/poprawa poruszania się z wykorzystaniem posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego w codziennym funkcjonowaniu, właściwy dobór urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, opracowanie wskazań do dalszych kierunków rehabilitacji, regularne ćwiczenia fizjoterapeutyczne/rehabilitacyjne;
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia pn. Akademia Rodzicielstwa Zastępczego (ARZ) dla 102 osób ze środowiska rodzin zastępczych: rodziców zastępczych, dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej oraz członków rodzin zastępczych. Celem prowadzenia ARZ jest rozwój kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych uczestniczących w szkoleniu.
Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności