logo logo

Misja i działalność

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi działa od 2000 roku. Jest prężną instytucją realizującą na terenie całej Polski przedsięwzięcia społeczne służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym przede wszystkim rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Niezwykle ważna w działaniach Fundacji jest ekonomia społeczna – osiąganie celów społecznych metodami gospodarczymi. Uważamy ją za jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych sposobów walki z ze skutkami niepełnosprawności, bezrobociem, uzależnieniami itd. Dobrze działające zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą sprawiają, że ludzie je współtworzący nie tylko mogą pracować, ale mają poczucie godności i sukcesu. Podmioty ekonomii społecznej dają pracę i poczucie samodzielności ludziom, których szanse na otwartym rynku są znikome.

Staramy się upowszechniać ekonomię społeczną nie tyko wśród potencjalnych twórców przedsiębiorstw społecznych, ale i w ich społecznym, biznesowym i instytucjonalnym otoczeniu. W tej dziedzinie wsparliśmy dziesiątki istniejących i powstających podmiotów, przeszkoliliśmy setki osób, wypracowaliśmy autorskie programy nauczania. Nie tylko śledzimy na bieżąco zmiany prawne i najnowocześniejsze wypracowywane w jej zakresie rozwiązania, ale i staramy się je kształtować. Eksperci Fundacji uczestniczyli i uczestniczą w pracach zespołów opracowujących ustawę o przedsiębiorstwie społecznym, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Staramy się wypracowane pomysły i rozwiązania upowszechniać, stąd w dorobku Fundacji kolejne publikacje – książki i płyty.

Fundacja jest też twórcą i inicjatorem kampanii promocyjnej „Zakup prospołeczny”, która zapoczątkowana w 2010 w Wielkopolsce, rozprzestrzeniła się na inne województwa: małopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie, opolskie. Kolejne regiony przygotowują się do certyfikacji, doceniając fakt, że znak „Zakup prospołeczny”, którym oznakowane są produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej, po pierwsze wzmacnia ich pozycję na rynku, po drugie prowadzi do dalszego podnoszenia jakości działań tychże podmiotów, po trzecie pomaga edukować społeczeństwo przez upowszechnianie prospołecznych postaw.

Fundacja jest członkiem-współzałożycielem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, dążącego nie tylko do profesjonalizacji istniejących czy powstawania nowych ZAZ, ale także do tworzenia dobrych warunków do ich funkcjonowania w polskim systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Przy Fundacji działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspiera on osoby – przede wszystkim niepełnosprawne – które chcą działać w obszarze ekonomii społecznej. Fundacja doradza, szkoli i pomaga założyć podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne, zapewnia usługi księgowe, marketingowe czy prawne dla zakładanych podmiotów. Prowadzimy również Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim.

Skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych wymaga przede wszystkim dobrej ich diagnozy. Dynamicznie rozwija się dział badawczy Fundacji, realizujący badania społeczne, tak własne, jak i powierzone – w ramach działalności gospodarczej Fundacji (która obejmuje także działalność szkoleniową). Cieszą nas bardzo pochlebne opinie instytucji zlecających nam badania, takich jak urzędy marszałkowskie czy regionalne ośrodki polityki społecznej. Instytucje te podkreślają, że nasze badania charakteryzuje rzadkie połączenie nowoczesnych i właściwie dobranych metod badawczych z głęboką praktyczną znajomością tematyki wykluczenia społecznego i ekonomii społecznej.

Fundacja jest członkiem Konwentu KIS – CIS, prowadzi bowiem w Wielkopolsce sieć Klubów Integracji Społecznej (w Puszczykowie, Wronkach, Kłodawie, Komornikach, Czempiniu, Karpicku, Kórniku, Mosinie i w Borku Wielkopolskim). Oprócz działań stałych Fundacja od samego początku realizuje przedsięwzięcia cykliczne, takie jak integracyjne bale czy rajdy.

W centrum wszystkich naszych działań jest dobro, zadowolenie i satysfakcja Osób, dla których pracujemy.

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności