logo logo

Statut

Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi

/tekst jednolity z dnia 3 czerwca 2015 roku/

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Aleksandrę Markiewicz, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Cupriaka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 26.04.2000 r. repertorium A nr 2786/2000, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Puszczykowo.

§ 4

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

§ 5

 1. Fundacja może posługiwać się znakiem i pieczęcią.
 2. Nazwa, znak i pieczęć Fundacji są prawnie zastrzeżone.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, przyznawane także wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 6

Celem Fundacji jest: 

 1. wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 3. działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudniania i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 4. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 5. działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 6. działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 7. Ponadto Fundacja może podejmować zadania w zakresie:
 8. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochrona praw konsumenta, ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
 10. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji,
 11. promocji i organizacji wolontariatu,
 12. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje i osoby wykonujące zadania wymienione powyżej,
 13. prowadzenie działalności zmierzającej do pełnej realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wzmacnianie potencjału sektora organizacji pozarządowych i skuteczności działań tego sektora,
 14. prowadzenie wszelkiej działalności, celem której jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jego ochrona, ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej, szkoleniowej oraz działań rekultywacyjnych,
 15. prowadzenie wszelkiej działalności, celem której jest promocja i szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej, jej funduszach strukturalnych, Funduszu Spójności, a także Norweskim Mechanizmie Finansowym i innych funduszach pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem promowania i przekazywania wiedzy z zakresu aplikowania o wcześniej wymienione fundusze,
 16. działalność wspierająca oraz zmierzająca do poprawy sytuacji grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 17. wszechstronna działalność na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
 18. wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wspomagająca osoby oraz instytucje pracujące i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
 19. wszechstronna działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy,
 20. wszechstronna działalność, celem której jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu,
 21. wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wzmacnianie potencjału pracowników i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy, podejmowanie działań wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w przedsiębiorstwach i z ich udziałem, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania lokalnych partnerstw realizujących i promujących zadania wskazane powyżej,
 22. wszechstronna działalność, celem której jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości systemu oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej edukacji, projekty wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów kwalifikacji oraz programów nauczania,
 23. wszechstronna działalność zmierzająca do wzmocnienia i rozwoju potencjału, w szczególności dydaktycznego, uczelni wyższych, jak również działania zmierzające do osiągnięcia celu w postaci zwiększenia liczby absolwentów kierunków mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy,
 24. wszechstronna działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa lub zdrowotna mająca na celu rozwój potencjału społeczeństwa i jego integrację,
 25. działalność, zwłaszcza merytoryczna, wspierająca jednostki i instytucje samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w działalności z zakresu aktywizacji i reintegracji społecznej,
 26. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
 27. działalność na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej,
 28. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych w budowaniu i prowadzeniu sieci ogólnodostępnych placówek oświatowych i opiekuńczych. 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

 1. udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej w przygotowaniu zawodowym, zgodnie z własnymi aspiracjami i uzyskaniu miejsca pracy przystosowanego do rodzaju i stopnia kalectwa,
 2. przybliżanie społeczeństwu humanitarnych i ekonomicznych zasad kompleksowej rehabilitacji,
 3. promocję najnowocześniejszych osiągnięć technicznych i organizacyjnych służących rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 4. organizowanie współpracy międzynarodowej dla wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży,
 5. organizowanie różnych form rekreacji dla osób niepełnosprawnych,
 6. zakładanie i prowadzenie pracowni terapii przez sztukę dla osób niepełnosprawnych,
 7. organizowanie w różnych formach terapii dla osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe,
 8. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w pracowniach plastycznych, literackich i muzycznych, pod kierunkiem osób wykwalifikowanych,
 9. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych z zachowaniem zasad integracji i udziału młodzieży pełnosprawnej,
 10. pomoc społeczną rodzicom osób niepełnosprawnych i ich rodzinom,
 11. kompleksową rehabilitację niewidomych, ociemniałych i słabo widzących dzieci i dorosłych,
 12. podejmowanie działań w kierunku zwiększenia szans zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych,
 13. prowadzenie pomocy społecznej na rzecz grup marginalizowanych,
 14. podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 15. realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej,
 16. finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 17. realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia,
 18. realizowanie programów naukowych i badawczych,
 19. realizowanie działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
 20. prowadzenie działalności wydawniczej,
 21. organizowanie imprez, programów, wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, sportu i rekreacji,
 22. organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw, konkursów, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez charytatywnych, zjazdów i obozów,
 23. prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego,
 24. działalność wspierającą wszechstronny rozwój organizacji pozarządowych oraz członków takich organizacji,
 25. działalność zmierzającą do budowy prawidłowych relacji i partnerskiej współpracy między sektorem organizacji pozarządowych i administracją publiczną i samorządową,
 26. organizowanie pozaszkolnych form kształcenia oraz systemów wsparcia i doradztwa z zakresu przedmiotowego, stanowiącego statutowy cel działalności Fundacji,
 27. działalność na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, zmierzającą do wyrównywania różnic społecznych wynikających z faktu zamieszkiwania na obszarze wiejskim,
 28. wszechstronną działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
 29. działalność wspierającą bądź zmierzającą do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu oraz zagrożonych utratą pracy, w tym działalność na rzecz promocji zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 30. działalność zmierzającą do podnoszenia kwalifikacji bądź zmierzającą do poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy,
 31. działalność wspierającą rehabilitację społeczną, medyczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz innych grup wymagających takiej rehabilitacji,
 32. działalność wspierającą kulturalną, artystyczną i sportową działalność osób indywidualnych, w szczególności osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 33. prowadzenie domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i innych placówek realizujących zadania z zakresu rehabilitacji,
 34. udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego oraz w zakresie poradnictwa prawnego zawodowego lub psychologicznego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub rodzinnej, a także dla ich otoczenia środowiskowego,
 35. świadczenie usług w procesie tworzenia i wspierania podmiotów ekonomii społecznej i innych przedsiębiorstw społecznych,
 36. prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

§ 8

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja może zakładać koła środowiskowe i kluby osób fizycznych oraz prawnych wspierające jej działalność.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z działalności gospodarczej,
 6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 12

 1. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie.
 2. Zabrania się:
  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
  b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie,
 2. Zarząd Fundacji.

§ 14

Zgromadzenie stanowi Fundator, który powołał Fundację i wniósł wkład założycielski.

§ 15

 1. Zgromadzenie zwoływane jest przez Fundatora nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 2. Zgromadzenie podejmuje decyzje w zakresie swej kompetencji w formie uchwał.

§ 16

W razie śmierci Fundatora w jego miejsce mogą wstąpić następcy prawni.

§ 17

 1. Fundator może działać przez swego pełnomocnika.
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu.

§ 18

Do kompetencji Zgromadzenia należą:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji z zaznaczeniem ich funkcji,
 2. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności,
 3. zmiany statutu,
 4. zmiana celów statutowych Fundacji,
 5. (usunięto);
 6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji,
 7. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 8. inne sprawy określone statutem.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z minimum 3 osób, w tym:
  a. Prezesa,
  b. 1 do 2 wiceprezesów,
  c. sekretarza.
 2. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych organów Fundacji, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych,
 4. prowadzenie list ofiarodawców,
 5. decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków,
 6. sporządzanie i przedkładanie Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
 7. sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji stosownie do art.12 ustawy o fundacjach,
 8. sporządzanie informacji o działalności Fundacji na każde żądanie Zgromadzenia,
 9. utworzenie Biura Fundacji i opracowanie jego regulaminu,
 10. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu i są protokołowane.
 2. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.

§ 22

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 23

Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek Zgromadzenia lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 24

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w wypadku niemożności działania Prezesa jeden z wiceprezesów.

§ 25

Członkowie Zarządu winni być zawiadomieni o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad przynajmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.

§ 26

W zakresie swoich kompetencji Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków, w tym Prezesa lub dwóch wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub wiceprezesa kierującego czasowo pracami Zarządu.

§ 27

Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes lub w razie czasowej przeszkody jeden z wiceprezesów.

§ 28

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:                                                                                  

 1. śmierci członka,
 2. złożenia rezygnacji,
 3. odwołania przez Zgromadzenie.

§ 29

Zarząd może powołać za zgodą Zgromadzenia Biuro Fundacji i jego Dyrektora.

§ 30

Do zadań Biura Fundacji należą:

 1. obsługa administracyjna Zgromadzenia i Zarządu,
 2. bieżąca obsługa administracyjna związana z działalnością Fundacji.

§ 31

Biuro Fundacji i jego Dyrektor działają w oparciu o regulamin i pełnomocnictwa Zarządu Fundacji.

§ 32

Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

§ 33–42 (usunięto)

ROZDZIAŁ IVa
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 42a

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 1. 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 2. 58.11.Z Wydawanie książek,
 3. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 4. 58.13.Z Wydawanie gazet,
 5. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 6. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 7. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 8. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi,
 9. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów nagrań video i programów telewizyjnych,
 10. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 11. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 12. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 13. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 14. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 15. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 16. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 17. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
 18. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 19. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 20. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 21. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 22. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 23. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
 24. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 25. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
 26. 85.10.Z Wychowanie przedszkolne.

§ 42b

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 42c

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

ROZDZIAŁ IVb
INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY

§ 42d

 1. Fundacja prowadzi Instytut Naukowo-Badawczy.
 2. Instytutem Naukowo-Badawczym kieruje dyrektor powoływany przez Zarząd Fundacji.
 3. Dyrektorem Instytutu Naukowo-Badawczego może być członek Zarządu Fundacji.
 4. Instytut Naukowo-Badawczy i jego Dyrektor działają w oparciu o regulamin i pełnomocnictwa Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 43

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie w formie uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 44

Zmiana statutu następuje w formie i trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 45

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku bądź w razie zrealizowania celów statutowych.

§ 46

 1. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji decyduje Zgromadzenie, a przeprowadza ją Zarząd.
 2. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji zawiadamia się Ministra.

§ 47

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji będzie przeznaczony na cele zgodne z celami Fundacji wskazane w uchwale Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 49

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 50

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie.

§ 51

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

§ 52

Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatora w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności