logo logo

Dotacje

W ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” przyznawane będzie bezzwrotne wsparcie finansowe na:

  • założenie przedsiębiorstwa społecznego,
  • przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego,
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym.

Dotacje zostaną przyznane na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących i nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej przekształconych w przedsiębiorstwa społeczne (114 dotacji w nowych i 57 w istniejących przedsiębiorstwach społecznych). Wsparcie to dotyczy tych miejsc pracy, które zostaną utworzone dla:

a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, najbardziej oddalonych od rynku pracy,
b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
c) osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto udzielane będzie wsparcie pomostowe w formie finansowej oraz zindywidualizowanych usług w formie doradztwa osobistego, kadrowego, finansowo-księgowego oraz mentoringu.

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności