logo logo

O projekcie

Z radością informujemy, że działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim są kontynuowane w ramach projektu nr RPWP.07.03.02-30-0004/15. Prowadzony przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi akredytowany decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości zaprasza do skorzystania z oferty osoby indywidualne, grupy i podmioty z subregionu kaliskiego (tj. z powiatów jarocińskiego, kaliskiego ziemskiego, kaliskiego grodzkiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego).

Z oferty skorzystać mogą:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z powodu m.in.: niepełnosprawności, korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, przebywania w pieczy zastępczej, zakwalifikowane w PUP do III profilu pomocy) zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego lub podjęciem pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
 • Kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (tj.: spółdzielni socjalnych, CIS, KIS, WTZ, ZAZ, organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych, spółek non-profit);
 • Przedstawiciele osób prawnych (tj.: JST, organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych) planujących założenie przedsiębiorstwa społecznego;
 • Podmioty ekonomii społecznej, w tym podmioty reintegracyjne (tj. CIS, KIS, WTZ, ZAZ);
 • Szkoły.

W zależności od statusu i potrzeb zainteresowanym osobom i grupom oferujemy:

W ramach inkubacji:

 • ścieżkę szkoleniową;
 • wizyty studyjne;
 • kursy zawodowe; 
 • udzielenie dotacji na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym;
 • wsparcie pomostowe finansowe;
 • wsparcie pomostowe niefinansowe (mentoring, zindywidualizowane doradztwo).

W ramach animacji:

 • zajęcia edukacyjne w zakresie ekonomii społecznej w szkołach;
 • wizyty studyjne dla partnerów lokalnych, przedstawicieli NGO, JST, podmiotów ekonomii społecznej (PES);
 • wizyty studyjne dla przedstawicieli mediów i grupy ds. promocji;
 • Dni Ekonomii Społecznej;
 • spotkania sieciujące dla PES.

W ramach wsparcia reintegracji i istniejących przedsiębiorstw:

 • staże dla osób z niepełnosprawnością (ON);
 • szkolenia dla PES reintegracyjnych;
 • szkolenia dla PES prowadzących działalność gospodarczą;
 • szkolenia dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • spotkania sieciujące dla PES reintegracyjnych;
 • usługi księgowe dla przedsiębiorstw społecznych (PS);
 • doradztwo prawnika;
 • doradztwo specjalisty ds. marketingowych wraz z pakietem narzędzi marketingowych;
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych dla PES prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • doradztwo specjalistyczne dla PES prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • poradnictwo specjalistyczne wg zdiagnozowanych potrzeb odbiorców (np. psycholog, asystent ON).

Szkolenia dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej

Szkolenia dla PES prowadzących działalność gospodarczą

Zakres szkoleń:

 • księgowość i rachunkowość;
 • źródła i metody pozyskiwania środków na działania organizacji;
 • sprawozdawczość merytoryczna i finansowa;
 • zarządzanie fundacjami, stowarzyszeniami (menedżer ekonomii społecznej);
 • zarządzanie projektem, organizacją, rozwój przedsiębiorczości;
 • zakładanie i prowadzenie działalności w sferze ekonomii społecznej;
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw i lokalnych sieci współpracy;
 • warsztaty partnerstwa lokalnego;
 • marka i public relations w organizacjach pozarządowych;
 • tworzenie podmiotów ekonomii społecznej;
 • biznes w podmiotach ekonomii społecznej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem OWES (KONTAKT)

Lista rankingowa

Lista rankingowa

01-12-2017

Lista przedsiębiorstw społecznych, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych


więcej
XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

XV posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

17-11-2017

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi informuje, iż w dniu 24 listopada br. odbędzie się piętnaste posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


więcej
Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

Wizyta Komitetu Ekonomii Społecznej

13-10-2017

Fundacja zorganizowała drugą wizytę studyjną dla przedstawicieli Komitetu Ekonomii Społecznej w Poznaniu.


więcej
zobacz wszystkie aktualności